Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van het kantoor De Bie advocaten ten aanzien van haar cliënten. In geval van tegenstrijdigheid, zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, worden normaliter één of twee advocaten aangeduid als primaire contactperso(o)n(en) voor de cliënt. Voor specifieke en/of buitenlandse aangelegenheden is De Bie advocaten bovendien gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van advocaten van andere kantoren.

Wanneer De Bie advocaten gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door De Bie advocatengevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking vanwege de cliënt, houdt De Bie advocaten zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.

Staten van erelonen en kosten zijn betaalbaar binnen 15 dagen na de uitgiftedatum. Ingeval van laattijdige betaling, zijn de wettelijke interest en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd vanaf de uitgiftedatum van de staat van erelonen en kosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

De aansprakelijkheid van De Bie advocaten en haar advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door De Bie advocaten en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat van De Bie advocaten behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude.. Een kopij van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

De Bie advocaten kan de vertegenwoordiging van haar cliënt beëindigen om elke reden conform de toepasselijke deontologische regels en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de vertegenwoordiging en die de dienstverlening door De Bie advocaten moeilijk of onmogelijk maken. De cliënt kan de vertegenwoordiging door De Bie advocaten op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft echter geen invloed op de aansprakelijkheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

Niettegenstaande De Bie advocaten redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. De Bie advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van De Bie advocaten.

De relatie tussen De Bie advocaten en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van De Bie advocaten om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.